Nuo šių metų liepos 1 dienos įsigaliojantys Konkurencijos įstatymo pakeitimai įtvirtina galimybę gauti atlyginimą už įrodymų Konkurencijos tarybai pateikimą bei Konkurencijos tarybos teisę įpareigoti konkurenciją ribojusį ūkio subjektą pakeisti įmonės struktūrą.

Tikėtina, jog viena iš daugiausiai dėmesio sulauksiančių Konkurencijos įstatymo pataisų – galimybė fiziniam asmeniui pateikusiam įrodymus, kuriais remdamasi Konkurencijos taryba nustatys konkuruojančių arba ne konkuruojančių įmonių sudarytą konkurenciją ribojantį susitarimą, gauti vienkartinę piniginę išmoką. Išmokos dydis, įrodymus apie draudžiamus susitarimus pateikusiam fiziniam asmeniui, sudarys – 1 procentą nuo Konkurencijos tarybos pažeidimą padariusiems ūkio subjektams paskirtų baudų sumos, tačiau ne mažiau nei 1 000 Eur ir ne daugiau nei 100 000 Eur.

Solidaus dydžio vienkartinė piniginė išmoka bus skiriama esant tam tikroms sąlygoms, kaip antai asmuo įrodymus turi pateikti iki to momento, kol Konkurencijos taryba nebus pradėjusi tyrimo dėl draudžiamų susitarimų. Be kita ko, asmuo privalės būti pirmasis įrodymus Konkurencijos tarybai pateikęs asmuo. Taip pat svarbu tai, jog nebus priima tokie įrodymai, kurie bus gauti dėl įvykdytos nusikalstamos veiklos, o taip pat ir tokie įrodymai, kuriuos teiks asmuo esantis ūkio subjekto vadovas, valdymo ar priežiūros organų narys, akcininkas ar darbuotojas, įmonės vardu pateikęs prašymą dėl įmonės atleidimo nuo Konkurencijos tarybos paskirtos baudos už įmonės įvykdytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Konkurencijos įstatymas bus papildytas ir dar viena naujove – Konkurencijos tarybos teise įpareigoti konkurenciją ribojusį ūkio subjektą pakeisti įmonės struktūrą. Nustačiusi, jog ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai atliko Konkurencijos įstatymo draudžiamus veiksmus, Konkurencijos taryba turės teisę įpareigoti tokius ūkio subjektus ne tik nutraukti draudžiamą susitarimą ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, bet ir pakeisti ūkio subjektų struktūrą, įskaitant įpareigoti ūkio subjektą parduoti įmonę ar jos dalį, įmonės turtą ar jo dalį, akcijas ar jų dalį bei reorganizuoti įmonę.

Įstatymo pataisomis, be kita ko, įtvirtinta Konkurencijos tarybos pareigūnų, atliekančių tyrimą dėl ūkio subjektų įvykdytų Konkurencijos įstatymo pažeidimų, teisė apklausti didesnį asmenų ratą nei buvo galima iki šiol. Pareigūnams suteikta galimybė gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus ne tik iš asmenų susijusių su tikrinamo ūkio subjekto veikla, bet ir iš kitų asmenų, galinčių turėti tyrimui reikšmingos informacijos.